Státní integrační program  SIP 2016

Ilustrační obrázek - syrská rodina.Státní integrační program (SIP) pro osoby s uznanou mezinárodní ochranou v České republice existuje v různých formách od roku 1994. Garantem programu je Ministerstvo vnitra ČR, které také z prostředků státního rozpočtu služby SIP hradí.

Vláda Usnesením č. 954 ze dne 20. 11. 2015 reagovala na situaci v Evropě a vytvořila novou verzi programu. Zásadní změnou je vznik tzv. generálního poskytovatele integračních služeb (GPIS), který má za úkol zajistit ve spolupráci se subdodavateli, nevládními organizacemi, církvemi či obcemi, integrační služby oprávněným osobám.

V roce 2016 plnila roli GPIS Charita ČR.

Usnesením Vlády ČR ze dne 16. ledna 2017, č. 36 se generálním poskytovatelem pro rok 2017 stala rozpočtová organizace Ministerstva vnitra Správa uprchlických zařízení.


Základním cílem programu je usnadnění života osobám, které dostaly v ČR mezinárodní ochrany v mnohdy těžkém začátku nového života.

Hlavní ambicí SIP je jednotlivcům i rodinám pomoci s:

 • prvotní orientací v nové zemi
 • zajištěním bydlení
 • hledáním zaměstnání
 • případně registrací dětí do škol a výukou českého jazyka.

Spolupráce mezi klientem a sociálním pracovníkem subdodavatele (resp. GPIS) je zakotvena v tzv. individuálním integračním plánu (IP). IP je základní dokument, popisující integrační cíle u konkrétní oprávněné osoby a průběh integrace v níže uvedených klíčových oblastech integrace.

 

Integrační služby jsou poskytovány po dobu 6 až 12 měsíců.

 • v oblasti bydlení:

je zásadní najít vyhovující byt podle počtu osob v rodině, kulturních zvyklostí a potřeb školou povinných dětí a dospělých v oblasti zaměstnání. Program umožňuje úhradu vstupních nákladů spojených se zajištěním bydlení – kauce, první dva nájmy, základní vybavení bytu a stěhování, pokud je třeba.

 • v oblasti zaměstnání:

je ideálním výsledkem nalezení vhodného zaměstnání pro všechny dospělé osoby v rodině dle jejich možností a schopností. Prvotní kroky však zahrnují registraci na Úřadu práce České republiky. Klienti mohou dále čerpat pracovně-právní poradenství, služby vyhledávání volných pracovních míst nebo mohou navštěvovat rekvalifikační kurzy. Sociální pracovník může pomoci se sestavením životopisu nebo zkontrolovat novou pracovní smlouvu.

 • oblast vzdělávání a odstranění jazykové bariéry:

zahrnuje především základní kurz 400 hodin českého jazyka. Dále ale také asistenci při nostrifikaci diplomů nově příchozích cizinců tak, aby v budoucnu našli odpovídající zaměstnání. Subdodavatelé také často vyhledávají školy a školky v blízkosti bydlení rodin uprchlíků.

 • v oblasti sociální:

většinou klienti čerpají především poradenství ve formě představení českého sociálního systému nebo doprovodu na úřady, pokud si klient není zpočátku při oficiálních jednáních jistý. Sociální pracovníci usnadňují také registraci na Úřadu práce a přístup k dávkám sociálního systému.

 • ve zdravotní oblasti:

klienti kromě registrace u zdravotních pojišťoven konzultují s odpovědnými pracovníky vhodné kontakty a doporučení na všeobecné i odborné lékaře pro dospělé i děti. Zároveň klienti se zdravotními obtížemi mohou čerpat podporu na zdravotní pomůcky nebo některé lékařské zákroky.

V neposlední řadě SIP umožňuje klientům získat podporu ve formě tlumočení, než si sami troufnou jednat na úřadech v českém jazyce. Mohou také získat další právní a sociální poradenství dle jejich individuálních potřeb.


STATISTIKA: CHČR jako generální poskytovatel integračních služeb v roce 2016

V roce 2015 získalo mezinárodní ochranu v ČR 470 osob a 450 v roce 2016.

Charita ČR v roce 2016 coby GPIS pracovala s 510 osobami.

Podpory SIP využilo nejvíce uprchlíků z (v tomto pořadí):

 1. Sýrie,
 2. Ukrajiny,
 3. Iráku,
 4. Kuby
 5. nebo bez státní příslušnosti

Podíl můžu a žen byl přibližně stejný, tj. 256 ku 254.

Přibližně polovina osob oprávněných spolupracovat v rámci SIP 2016 se nacházela v hlavním městě Praze.

 

Pro doplňující informace k SIP v roce 2016 a roli CHČR v poskytování integračních služeb v tomto období kontaktujte, prosím Martinu Tomanovu (martina.tomanova@charita.cz)

Pro informace o SIP v roce 2017 přejděte, prosím, na stránky nového GPIS, Správu uprchlických zařízení.

 

Charita Česká republika ze své koordinační role GPIS a přímí poskytovatelé integračních služeb (většinou české nevládní neziskové organizace) pomohli v těchto oblastech uvedenému počtu uprchlíků.

             SIP statistika.