Slovníček pojmů

Migrace.Migrace je pohyb lidí z jednoho místa na druhé, za účelem dočasného nebo trvalého přesídlení. Obyčejně se odehrává na velké vzdálenosti z jedné země do druhé. Někteří lidé se stávají migranty, protože hledají lepší život a práci v zahraničí, nebo protože jsou odříznutí od svých příbuzných, kteří již emigraci zvolili.

Uprchlík nedobrovolně opouští svou zemi z důvodu konfliktu nebo války či z jiných obav z pronásledování kvůli své rasové, náboženské či národnostní příslušnosti. Cesta uprchlíků je často život ohrožující, neboť často jdou pěšky, trpí dehydratací, nesou si pocity strachu, traumatu, ublížení či smutku. Bývají obětmi nedůstojného zacházení nejen ze strany převaděčů.

Neregulérní migrant – cizinec vstupující na území ČR bez platného oprávnění, nebo v ČR bez platného oprávnění pobývající. Řada osob, kterým je později přiznána mezinárodní ochrana, vstupuje na území státu nelegálně. Podáním žádosti o mezinárodní ochranu (azyl) se jejich status legalizuje. Ti, kdo mezinárodní ochranu nezískají, jsou z ČR vyhoštěni.

Migrace.Mezinárodní ochrana je právo každého pronásledovaného v její/jeho zemi původu. O ochranu udělenou formou azylu nebo jako doplňková ochrana (udělována pouze na dobu určitou po dobu trvání důvodů jejího udělení s možností prodloužení) může v České republice požádat každý cizinec.

Žadatel o mezinárodní ochranu (azyl či doplňkovou ochranu) je cizinec žádající o mezinárodní ochranu a tento status trvá po celou dobu, během níž se rozhoduje, zda mu bude přiznán statut azylanta/poživatele doplňkové ochrany, či zda bude jeho žádost zamítnuta.

Azylant / poživatel doplňkové ochrany je cizinec s přiznanou mezinárodní ochranou ve formě azylu nebo doplňkové ochrany. Na území ČR získává dočasný nebo trvalý pobyt.

Přesídlením se rozumí úřední přemístění osoby se statutem uprchlíka a nacházející se mimo území států Evropské unie (např. Syřan v Jordánsku). Česká republika nemá právní povinnost takové osoby přijímat, avšak český zákon o azylu to v případě potřeby umožňuje.

Migrace.Relokace je přesun osoby žádající o mezinárodní ochranu v jednom státu Evropské unie do jiného státu EU, kde se jeho žádostí budou zabývat příslušné úřady. O relokaci se jedná také v případě, kdy dochází k přesunu osoby z jednoho členského státu EU, kde daná osoba získala mezinárodní ochranu, do jiného státu EU, kde bude mít zajištěnu ochranu podobného druhu. Například žádost o azyl Syřana žádajícího v Řecku mohou vyřizovat úřady v České republice, kde následně Syřan v případě kladného vyřízení žádosti získá azyl a kde se usadí.

Zařízení pro zajištění cizinců (detence) slouží k zadržení migrantů, kteří na území ČR nemají platné oprávnění. V současné době jde převážně o uprchlíky, kteří požádali o azyl v jiné zemi EU a měli by do ní být vráceni podle tzv. Dublinského nařízení, a o ty, kdo dosud o azyl nepožádali v žádné evropské zemi. V detenčním zařízení jsou děti společně s rodiči. Doba pobytu se liší, od jednoho týdne do až 180 dní.


Azylová zařízení:

Přijímací středisko slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu, a to až do doby ukončení základních vstupních procedur (identifikace totožnosti; zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany; vstupní pohovor a sociální šetření; předepsaná vstupní zdravotní prohlídka). Toto středisko není možné volně opustit. Doba pobytu v zařízení je 21 až 180 dní.

Pobytové středisko slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímacích střediscích, a to dokud není o jejich žádosti rozhodnuto. Žadatelé mohou po nahlášení středisko opouštět anebo využít možnosti pobytu v soukromém ubytování. Doba pobytu v zařízení je od jednoho měsíce do několika let.

Integrační azylové středisko slouží osobám, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana a které vstoupily do Státního integračního programu a požádaly o dočasné ubytování (max. 18 měsíců) v tomto středisku, které je zpoplatněno.

Letáček o migraci ke stažení zde.

Další zdroje o migraci